วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประวัติของหมู่บ้าน บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

  จากคำเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านมีประวัติว่า ชุมชนแห่งแรกที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง คือ หมู่บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อในปัจจุบัน สมัยก่อนนั้นเรียกว่าดงหนองเขียว ประมาณเมื่อ 300 ปี ที่ผ่านมามีครอบครัวจากจังหวัดเชียงใหม่อพยพมาอยู่ 
     ต่อจากนั้นก็มีคนอพยพมาจากถิ่นอื่น เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ภาคอีสาน มาตั้งหมู่บ้านอีกมากมายสมัยก่อนโน้นการคมนาคมไม่สะดวก ในช่วงฤดูฝนการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายถ้าไม่เดินไป ก็ต้องไปทางเรือตามลำน้ำกกตำบลทุ่งก่อเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองเชียงราย 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกมาสังกัดกิ่งอำเภอเวียงชัย จากเดิมมีพียงตำบลทุ่งก่อเพียงตำบลเดียว จากการขยายของประชากรและความเจริญของบ้านเมือง ก็มีการแยกตำบลอีกคือ ตำบลป่าซาง ในปี พ.ศ. 2522 และตำบลดงมหาวัน ในปี พ.ศ. 2525 
      ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตำบล มีตำบลทุ่งก่อ ตำบลป่าซาง และตำบลดงมหาวัน 
       อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีหลักฐานปรากฏอยู่ เช่น ฐานพระพุทธรูปหินทรายซึ่งแตกเป็น 2 ชิ้น พบที่วัดร้างแห่งหนึ่งในเวียงเชียงรุ้ง ที่ฐานพระพุทธรูปมีอักษรจารึกไว้ ซึ่งตัวจารึกที่ปรากฏนั้นเลือนลาง แต่อ่านได้เป็นบางส่วนดังนี้ พระ....(ศักราช......(ได้ 872....ออก 8 ค่ำ....ผู้อ่านจารึกคือศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ฮันน์ เพนน์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวจารึกที่อ่านได้ 872 นั้นจะตรงกับปี พ.ศ.2053 ตามที่จารึกที่ฐานพระพุทธรูปหินทราย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอเชียงแสน นอกจากนี้ที่วัดเชียงรุ้งยังค้นพบพระพุทธรูปหินทราย เครื่องมือเครื่องใช้ของคนโบราณ กองอิฐโบราณ และยังมีภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงให้เห็นร่องรอยของการเป็นชุมชนเมืองโบราณ ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่าชุมชนนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 500 ปี