วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอเวียงเชียงรุ้งของนายเชิดชัย แสงสุข

 นายเชิดชัย แสงสุข นอกจากจะได้รับการเลือกสรรเป็นกำนันตำบลทุ่งก่อแทน กำนันคนก่อนที่เกษียนอายุแล้ว ที่บ้านยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกๆหน่วยราชการ ด้วยความพร้อมทั้งสถานที่ ความรู้ ประสบการณ์และการประสานงานที่ดีเยี่ยม อีกทั้งกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกลูกบ้านก้อมีความสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน ไปด้วยกันอย่างลงตัว จึงไม่แปลกที่หลายส่วนราชการให้ความไว้วางใจให้เป็นศูนย์เรียนรู้ดูงาน ที่อบรม


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตั้งป้ายฟารมสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายเชิดชัย แสงสุข เมื่อ่ายวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ติดตามการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงให้ได้มาตรฐานการป้องกันโรคทางชีวภาพได้ เพื่อเป็นตัวออย่างแก่ผู้ที่เข้ามอบรม ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ต่อไป และได้มอบป้ายฟาร์มสาธิตที่ สำนักงานปศุสัตว์จัดทำให้ ติดไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่
กำลังปรับแต่งพื้นที่

แนะนำให้นำหญ้าอาหารสัตวมาปลูก บริเวณคอกเป็นการตกแต่งไปด้วย


ไก่ไข่แข็งแรงดี และเริ่มมีไข่แล้ว คงต้องเอาป้ายผลผลิตรายรับ รายจ่ายมาติดแสดงไว้ด้วย นโอกาสตต่อไปครับ


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ที่บ้านพ่อกำนันเชิดชัย แสงสุข ที่ สนง.เกษตรอำเภอเลือกเป็น ศูนย์.ศพก. ปศุสัตว์ต้องเข้าร่วมสนับสนุนด้วย
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตตว์จังหวัดเชียงราย เยี่ยมติดตามงานส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ ที่บ้านสันไทรงามตำบลดงมหาวัน  , การจัดการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองกลุ่มเเลี้ยงไก่บ้านดงชัย และติดตามการจัดชื้อปัจจัยการผลิตของศูนย์ ศพก.ที่ตั้งที่บ้านพ่อกำนันเชิดชัย แสงสุข ที่อยู้บบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ด้วย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
และเชิญนายจริน ทาแกง ี่สมัครเป็นผผ้จัดการตู้ฟักไก่มาทำความเข้าใจการจัดการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง