วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตั้งป้ายฟารมสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายเชิดชัย แสงสุข เมื่อ่ายวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ติดตามการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงให้ได้มาตรฐานการป้องกันโรคทางชีวภาพได้ เพื่อเป็นตัวออย่างแก่ผู้ที่เข้ามอบรม ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ต่อไป และได้มอบป้ายฟาร์มสาธิตที่ สำนักงานปศุสัตว์จัดทำให้ ติดไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่
กำลังปรับแต่งพื้นที่

แนะนำให้นำหญ้าอาหารสัตวมาปลูก บริเวณคอกเป็นการตกแต่งไปด้วย


ไก่ไข่แข็งแรงดี และเริ่มมีไข่แล้ว คงต้องเอาป้ายผลผลิตรายรับ รายจ่ายมาติดแสดงไว้ด้วย นโอกาสตต่อไปครับ